Všeobecné obchodné podmienky

1. Predávajúci

GASTROCHEM, s.r.o.
Gerlachovská 4527/7
Banská Bystrica
SK – 974 11

IČO: 46 433 759, DIČ:2023376487
Zapísaný v ORSR Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel:  Sro, vložka číslo: 21145/S

2. Všeobecné informácie

Tovar ktorý ponúka a predáva firma GASTROCHEM, s. r. o. je určený výlučne pre profesionálne použitie a zákazník je povinný dodržiavať pokyny na používanie zadané výrobcom tovaru. Technické listy a návody v prípade technológií sú dodávané priamo so zariadením. Technické a bezpečnostné listy od chemických prípravkov nájdete na stránke www.gastrochem.sk v sekcii na stiahnutie. Všetky ceny v internetovom obchode sú uvádzane v EUR s DPH.

3. Registrácia v internetovom obchode

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme GASTROCHEM, s. r. o., nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy GASTROCHEM, s. r. o. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

4. Kúpna zmluva

4.1 Prijatie a vybavenie objednávky

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať a tiež o približnom termíne dodania.

4.2 Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.
– platba dopredu – pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet
– osobný odber – platí v hotovosti pri osobnom odbere.

4.3 Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

5. Doprava

5.1 Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade a po telefonickom dohovore. V ostatných prípadoch vás budeme informovať.

5.2 Doprava verejnými prepravcami

Tovar doručujeme osobne alebo prepravnou firmou – kuriérom. Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 0 EUR pri objednávke nad 120 EUR s DPH. Pri objednávke do 120 EUR s DPH je poštovné účtované paušálne vo výške 21,60 EUR.

Cena je určená prepravcom a o cene prepravy vás budeme informovať.
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkoch môže byť cena prepravy zvýšená. V prípade že bude účtovaná cena prepravy budeme zákazníka informovať.

Reklamácia zásielky je možná do 2 hodín od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!  V takomto prípade ihneď kontaktujte poverené osoby (kontaktné osoby).

5.3 Tovar doručovaný kuriérom

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 0 EUR, pri objednávke nad 120 EUR s DPH.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky. Odberateľ bude telefonicky kontaktovaný prepravcom o čase doručovania. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkoch môže byť cena prepravy zvýšená.

Reklamácia zásielky je možná do 1 hodiny od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní. Upozornenie! Pokiaľ je tovar viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

5.4 Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny. Doručenie tovaru je do piatich pracovných dní od objednávky. V prípade že tovar nie je skladom odberateľ bude o tomto stave telefonicky informovaný.

5.5 Neprevzatie objednávky

Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

6. Záruka

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom. Spolu s tovarom vám prepravca odovzdá dodací list. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade – nevzťahuje sa na chemické výrobky, kde záručná lehota je uvedená u každého výrobku samostatne.

7. Rozpor s kúpnou zmluvou

7.1 Všeobecné informácie

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

7.2 Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy pred jej expedíciou. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí pokiaľ už tovar uhradil. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň pred expedovaním objednaného tovaru.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

7.3 Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

– na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté
– na dodávku tovaru alebo služieb, ktorý je objednaný špeciálne pre odberateľa
– na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu

8. Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.

9. Alternatívne riešenie sporov – ARS

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

10. Ochrana a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť GASTROCHEM, s.r.o. spracováva a uchováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. ktorý je v platnosti od 25.5. 2018. Osobné údaje a ich ochrana.

Obchodné podmienky sú platné od 03/2017 do odvolania. V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

GASTROCHEM, s. r. o.